نامعتبر است یا نمی توان ادعا کرد.

0

نامعتبر است یا نمی توان ادعا کرد.