برچسب: لغو اجباری بودن استفاده از ماسک در بی.سی

تیر 09
لغو اجباری بودن استفاده از ماسک در بی.سی

استان بریتیش کلمبیا آماده است تا الزامات استفاده از ماسک در فضای عمومی…