برچسب: مادر باردار

بهمن 16
انتقال پادتن کرونا از مادر باردار به فرزند

انتقال پادتن کرونا از زن باردار به فرزند بر اساس تحقیقات جدید، زنان…