برچسب: مالیات کربن

شهریور 04
علل نقش مهم تغییرات اقلیمی در انتخابات کانادا

علل نقش مهم تغییرات اقلیمی در انتخابات کانادا آتش سوزی‌ها، خشکسالی و…