برچسب: مخروط غضروفی

بهمن 07
اولین فسیل کودک تیرانوسور در آلبرتا ، مونتانا کشف شد

اولین فسیل کودک تیرانوسور در آلبرتا در مورد تیرانوسورها تحقیقات زیادی…