برچسب: مقیم

آذر 17
گرفتن اقامت کانادا با خرید ملک

گرفتن اقامت کشور کانادا با خرید ملک در این کشور امکان پذیر نمی باشد و…