برچسب: ممنوعیت سفر

بهمن 12
موافقت کانادایی‌ها درباره ممنوعیت سفر

موافقت اغلب کانادایی‌ها با ممنوعیت سفرهای غیرضروری بین‌ استانی اغلب…