برچسب: نام آقای جان مک دونالد از مدرسه منطقه یورک حذف شد

تیر 17
نام آقای جان مک دونالد از مدرسه منطقه یورک حذف شد

نام آقای جان مک دونالد از مدرسه منطقه یورک حذف شد رأی هیئت مدیره مدرسه…