برچسب: نرخ واکسیناسیون

مهر 05
آتاوا: بالاترین نرخ واکسیناسیون مدارس در مدرسه کاتولیک

آتاوا: بالاترین نرخ واکسیناسیون مدارس در مدرسه کاتولیک کارکنان مدرسه…

شهریور 04
آنتریو : عدم ایمنی جمعی بدون واکسینه شدن کودکان

آنتریو: ایمنی جمعی بدون واکسینه شدن کودکان ممکن نخواهد بود بهداشت…