برچسب: نظامیان صهیونیست

مهر 23
در تیراندازی های نظامیان صهیونیست یک فلسطینی شهید شد

در تیراندازی های نظامیان صهیونیست یک فلسطینی شهید شد بر اساس منایع…