برچسب: نیروهای آمریکایی در افغانستان

شهریور 10
حضور بیش از ۱۲۰۰ نفر از افراد مرتبط با کانادا همچنان در افغانستان

حضور بیش از ۱۲۰۰ نفر از افراد مرتبط با کانادا همچنان در افغانستان پس…