برچسب: نیروهای مسلح

آذر 04
ارتش و نیروهای مسلح کانادا

ارتش کانادا شامل تقریباً 68000 نیروی معمولی و 27000 نیروی ذخیره است که…