برچسب: هالیفکس

آذر 29
گرمترین شهرهای کانادا

فصل زمستان در کشور کانادا چشم اندازهای بسیار زیبای طبیعی را به وجود…