برچسب: هواپیما

بهمن 08
متهم شدن زوج ونکووری برای گرفتن واكسن

متهم شدن زوج ونکووری برای پرواز به یوكان بخاطر گرفتن واكسن یک زوج…