برچسب: واکسن فایزر ۷٩ درصد و واکسن آسترازنکا ۶۰ درصد در برابر گونه دلتای کووید-١٩ موثرند

خرداد 27
واکسن فایزر ۷٩ درصد و واکسن آسترازنکا ۶۰ درصد در برابر گونه دلتای کووید-١٩ موثرند

واکسن فایزر ۷٩ درصد و واکسن آسترازنکا ۶۰ درصد در برابر گونه دلتای…