برچسب: وزیر امور خارجه کانادا

شهریور 10
حضور بیش از ۱۲۰۰ نفر از افراد مرتبط با کانادا همچنان در افغانستان

حضور بیش از ۱۲۰۰ نفر از افراد مرتبط با کانادا همچنان در افغانستان پس…