برچسب: کشورهای گروه هفت

بهمن 27
نرخ بیکاری کانادا، بدترین رتبه بین کشورهای گروه 7 را دارد

نرخ بیکاری کانادا، بدترین رتبه بین کشورهای گروه 7 را دارد   در…