برچسب: کووید19

بهمن 16
نقش کودکان کار در فروش مواد غذایی در کانادا

نقش کودکان کار در فروش مواد غذایی در کانادا برای همه مهم می باشد. که…

بهمن 13
تردید پرستاران کبک برای واکسیناسیون

تردید پرستاران کبک برای واکسیناسیون بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته در…