برچسب: گارنو

شهریور 10
حضور بیش از ۱۲۰۰ نفر از افراد مرتبط با کانادا همچنان در افغانستان

حضور بیش از ۱۲۰۰ نفر از افراد مرتبط با کانادا همچنان در افغانستان پس…