برچسب: گاز هیدروژن سولفید

شهریور 05
انتقال سه مجروح به بیمارستان در اثر انفجار ساختمان در ویتلی

انتقال سه مجروح به بیمارستان در اثر انفجار ساختمان در ویتلی به گفته…