برچسب: گواهی اثبات واکسیناسیون

شهریور 19
اپوزیسیون‎های ساسکچوان، خواستار واکسن اجباری هستند

اپوزیسیون‎های ساسکچوان، خواستار واکسن اجباری هستند رهبر اپوزیسیون‎ها…