برچسب: یک باشگاه ورزشی در آنتریو سیستم پاسپورت واکسن را تحریم کرد

شهریور 18
یک باشگاه ورزشی در آنتریو سیستم پاسپورت واکسن را تحریم کرد

یک باشگاه ورزشی در آنتریو سیستم پاسپورت واکسن را تحریم کرد در حالی‎که…